Po-Pá 7:00-17:00
So 7:00-11:00
tel: 739 120 425
Kovomat JAZ s.r.o.
Budišovská 1027
749 01 Vítkov

Železářství

Pro­dej že­le­zář­ské­ho ma­te­ri­á­lu je pro nás pri­o­ri­tou. Na­va­zu­je­me zde na mno­ha­le­tou pra­xi v o­bo­ru a o­pí­rá­me se o léty na­by­té zku­še­nos­ti. Spo­lu­pra­cu­je­me s mno­ha vy­bra­ný­mi, so­lid­ní­mi ob­chod­ní­mi par­tne­ry. Na­bí­zí­me kva­lit­ní zbo­ží re­no­mo­va­ných zna­ček (Dewalt, Ryobi, AEG, Narex, Festa, Extol, Al-ko, Horizont a mno­ho dal­ších).

Zjistit více

Stavebniny

Sta­ví­te? Re­kon­stru­u­je­te? V ka­te­go­rii sta­veb­ni­ny Vám na­bí­zí­me ši­ro­ký sor­ti­ment kva­lit­ních sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů pro pro­fe­si­o­ná­ly i ku­ti­ly. Naj­de­te zde vše po­třeb­né jak pro sa­mot­nou stav­bu, tak ná­sled­ný ex­te­ri­ér i in­te­ri­ér.

Zjistit více

Hutní materiál

Hut­ní ma­te­ri­ál je ka­te­go­rie, kde na­lez­ne­te ši­ro­kou na­bíd­ku pro­duk­tů pro sta­veb­ní a vý­rob­ní spo­leč­nos­ti, ře­me­sl­ní­ky i drob­né ku­ti­ly. Na­bí­zí­me spou­stu dru­hů čtver­co­vých a ob­dél­ní­ko­vých je­klů, tru­bek s růz­no­ro­dým vy­u­ži­tím, kru­ho­vé a čtver­co­vé o­ce­li a ple­chy pro tvor­bu růz­ných o­ce­lo­vých kon­struk­cí apod.

Zjistit více

O firmě Kovomat JAZ

Naše firma zahájila provoz 1. září 2015. Jsme tedy mladou firmou. Nejsme ovšem na trhu žádnými nováčky. Navazujeme na více jak dvacetiletou tradici rodinné firmy. Za ta léta máme vybudovánu síť ověřených, solidních dodavatelů. Aktivně budujeme další obchodní vazby, s entuziasmem sobě vlastním neustále posouváme své limity a nebojíme se vstříc novým výzvám.

Stěžejní je pro nás oblast železářského sortimentu, který doplňuje hutní materiál a široká nabídka zboží stavebního. Naší silnou stránkou je neutuchající snaha plnohodnotně naplnit různorodé požadavky zákazníků. Cílem je vykonat vše pro spokojenost zákazníků, kteří se rádi vrací. Pro někoho fráze, kterou my proměňujeme ve skutečnost.

Jestliže k nám zavítáte, obslouží Vás příjemný, proškolený personál, který rád pomůže a odborně poradí. Přijďte na návštěvu, těšíme se na Vás!